Tous les messages

Q: tôi đã đặt hàng và đến nay chưa có thông tin món hành của tôi .

demandé par nhannguyenthanh sur 2020-04-07 04:44:30

ouxinke Bạn có thể biết trạng thái đơn đặt hàng của mình bằng cách gửi email đến dịch vụ khách hàng

2020-05-05 04:16:06 Utile (0)
Soumettre
réponses (1)

Q: đặt nó trước cổng nhà được không shop

demandé par nhannguyenthanh sur 2020-03-16 05:12:13

ouxinke Nếu bạn không biết cách vận hành, bạn có thể gửi email để yêu cầu dịch vụ khách hàng

2020-03-30 08:57:42 Utile (0)
Soumettre
réponses (1)

Q: gắn nó vô đâu? hay nó là máy quay phim

demandé par nhannguyenthanh sur 2020-02-02 06:20:08

Obnubilate it is a FPV camera lens,mount on the FPV camera

2020-03-05 02:52:22 Utile (0)
Soumettre
réponses (1)

Q: máy mới chưa qua sử dụng?

demandé par nhannguyenthanh sur 2019-04-11 09:03:08

Odontist Of course, brand new.

2019-04-13 02:04:21 Utile (0)
Soumettre
réponses (1)

Q: new 100%.full box

demandé par nhannguyenthanh sur 2019-04-04 09:31:36

Talismanwas original.

2019-04-10 01:54:49 Utile (0)
Soumettre
réponses (1)